En målrettet indsats direkte til den unge har været i fokus i CUF i nogen tid.

Visionen for vores ungeindsats bygger på vores overordnede vision om at skabe den bedst mulige behandlingsindsats for vores målgruppe.

Ungebehandling i CUF er en indsats der retter sig direkte til den unge, hvor fokus i samarbejde med den unge vil være et struktureret arbejde omkring de problemstillinger barnet/ den unge er henvist med. Dette kan f.eks. være skolevægring, misbrug, kriminalitet, angst, OCD, social isolation, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd eller lignende individuelle problemstillinger.

Gennem et nøje tilrettelagt forløb arbejdes der struktureret med helt konkrete problemstillinger hos barnet/ den unge. Barnet/ den unge vil sammen med sin kontaktperson/ SMI-behandler arbejde målrettet på at træne helt specifikke færdigheder, med det formål at nå de mål der er sat for barnet/ den unge.

Barnet/ den unge mødes kontinuerligt med sin kontaktperson/ SMI-behandler, hvor fokus skifter mellem terapeutiske samtaler og konkret færdighedstræning. De terapeutiske samtaler vil primært bygge på MI og kognitiv adfærdsterapi.

Igennem hele indsatsen inddrages barnets/ den unges forældre med henblik på at sikre, at disse er bedst muligt klædt på til at støtte op om den konkrete indsats.

læs mere om vores Strukturerede UngeIndsats (SMI) her