SUI-behandlerens opgave er i samarbejde med den unge at arbejde med eventuelle individuelle problemstillinger hos den unge. Dette kan f.eks. være misbrug, kriminalitet, angst, OCD, social isolation, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd eller lignende individuelle problemstillinger. SUI-behandleren mødes i gennemsnit med barnet/ den unge 2 – 3 gange ugentligt, hvor fokus vil være et struktureret arbejde omkring de problemstillinger barnet/ den unge er henvist med. Møderne med den unge kan skifte mellem terapeutiske samtaler og konkret færdighedstræning. De terapeutiske samtaler vil primært bygge på MI og kognitiv adfærdsterapi.

Formålet med færdighedstræningen er at støtte barnet/ den unge i forhold til at øve specifikke færdigheder. Dette kan f.eks. være i forhold til eksponeringsøvelser planlagt i ungeterapien; social træning; træning ift. overholdelse af aftaler; træning ift. at blive mere selvhjulpen etc.

Færdighedstræningens fokus ligger på at hjælpe den unge med at tilegne sig og bruge de færdigheder, der er nødvendige for at kunne begå sig blandt voksne og andre unge i forskellige situationer.

SUI-behandlerens opgave i forhold til færdighedstræning er at sørge for et konsistent, opmuntrende miljø, hvor den unge kan tilegne sig og øve sig i prosocial adfærd samt problemløsnings- og coping-færdigheder. Dette sker via en-til-en interaktioner i lokalmiljøet, hvor SUI-behandleren:

  • Orienterer den unge mod socialt acceptable aktiviteter i lokalmiljøet;
  • Hjælper den unge med at opfylde behandlingsmålene ved at give den unge mulighed for at øve sig i færdighederne; og
  • Giver den unge hyppigere feedback i et mere naturligt, “virkeligt” miljø end traditionelle terapisessioner giver mulighed for.

SUI-behandleren samarbejder tæt med den unges forældre med det fokus hele tiden at holde dem orienteret omkring behandlingen, således at forældrene har mulighed for bedst muligt at støtte den unge.

Tilrettelæggelse af SUI-behandlingen

SUI-behandlingen varetages af en uddannet SUI-behandler som er en del af et behandlingsteam, dvs. et team hvor alle har gennemgået grundtræningen, er specialiseret i at arbejde specifikt med SUI-metoden og som følger den beskrevne proces omkring monitorering og evaluering, faglig refleksion og kvalitetssikring.

Hver SUI-behandler har ansvar for egne unge og dermed også ansvaret for at samarbejde med alle de nøglepersoner der er omkring barnet/ den unge og deres forældre.