Behandling:

SUI-behandlerens opgave er i samarbejde med den unge at arbejde med eventuelle individuelle problemstillinger hos den unge. Dette kan f.eks. være misbrug, kriminalitet, angst, OCD, social isolation, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd eller lignende individuelle problemstillinger. SUI-behandleren mødes i gennemsnit med barnet/ den unge 2 – 3 gange ugentligt, hvor fokus vil være et struktureret arbejde omkring de problemstillinger barnet/ den unge er henvist med. Møderne med den unge kan skifte mellem terapeutiske samtaler og konkret færdighedstræning. De
terapeutiske samtaler vil primært bygge på kognitiv adfærdsterapi.
Formålet med færdighedstræningen er at støtte barnet/ den unge i forhold til at øve specifikke
færdigheder. Dette kan f.eks. være i forhold til eksponeringsøvelser planlagt i ungeterapien; social træning; træning ift. overholdelse af aftaler; træning ift. at blive mere selvhjulpen etc.
Færdighedstræningens fokus ligger på at hjælpe den unge med at tilegne sig og bruge de færdigheder, der er nødvendige for at kunne begå sig blandt voksne og andre unge i forskellige
situationer.
SUI-behandlerens opgave i forhold til færdighedstræning er at sørge for et konsistent, opmuntrende miljø, hvor den unge kan tilegne sig og øve sig i prosocial adfærd samt problemløsnings- og coping-færdigheder. Dette sker via en-til en interaktioner i lokalmiljøet, hvor
SUI-behandleren:

  • Orienterer den unge mod socialt acceptable aktiviteter i lokalmiljøet;
  • Hjælper den unge med at opfylde behandlingsmålene ved at give den unge mulighed for at
    øve sig i færdighederne; og
  • Giver den unge hyppigere feedback i et mere naturligt, “virkeligt” miljø end traditionelle
    terapisessioner giver mulighed for.

SUI-behandleren samarbejder tæt med den unges forældre med det fokus hele tiden at holde dem
orienteret omkring behandlingen, således at forældrene har mulighed for bedst muligt at støtte
den unge.